ТИО 2010

UDK:

Категоризација рада (одређује рецезент)

ПОСТИГНИЋА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА АГЕНЦИЈЕ ФИЛИПОВИЋ

Бранислав Филиповић[1], Милош Вујић[2], Милан Вујић[3]

Резиме: Агенција за образовање и посредовање Филиповић ФБ Софт из Јагодине основана 2003 године, са подршком Техничког факултета из Чачка, годинама добија одобрење од Центра за професионални развој запослених у образовању акредитацију за извођење многобројних програма. Успешност у извођењу одобрених програма ради унапређивања наставног процеса у основним и средњим школама коришћењем информационе технологије приказаћемо у првом реду са аспекта великог броја корисника ових акредитованих програских модула са подацима до краја 2009 године. Анализираћемо акредитоване програме употребе мултимедијалних средстава у настави и примену информатике у настави техничког образовања. Размотрићемо аспекте општих и специфичних циљева програма, предвиђене садржаје и врсте активности као и методе, технике и облике рада, њихову динамику реализације, очекиване ефекте програма, поступке праћења и обезбеђивања одрживости самих програма.

Кључне речи: агенција, акредитација, програми, резултат.

ACHIEVEMENTS OF ACCREDITED PROGRAMS OF AGENCY FOR EDUCATION FILIPOVIĆ FB SOFT Summary: The Agency for education and mediation Filipovic FB Soft from Jagodina was established in 2003, with support from the Technical Faculty of Cacak, and for many years receives accreditation for carrying out numerous programs and approval from the Center for professional development of employees in education. Success in the performance of approved programs using information technology will be shown in the first row from the aspect of a large number of users of these accredited programs to the end of year 2009. We will analize the accredited programs “The use of multimedia resources in teaching” and “The continued application of information technology in teaching technical education”. We will consider the aspects of general and specific objectives of the program, provide the content and types of activities and methods, techniques and forms of work, the dynamics of their implementation, the expected effects of the programs, monitoring procedures ensuring the sustainability of the programs themselves. Keywords: agencies, accreditation, programs, results, aspects

 1. карактеристике Програма Употребе мултимедијалних средстава у настави

Програм је намењен едукацији професора разредне и предметне наставе у основним и средњим школама за рад на рачунару. Програм пружа потребна знања и умећа, која су неопходна за обављање наставничке улоге, омогућује активно учешће наставника у процесу стручног усавршавања и унапређивања образовног процеса као и што оспособљава полазнике програма за коришћење и примену нових образовних технологија.

Програм оспособљава наставнике за примену савремених достигнућа информатичке технологије у настави и пружа могућност за комплетну реализацију постављених задатака за даљни развој и осавремењавање васпитно образовног процеса кроз непосредну примену информатичких технологија. Поставља добру основу да се ученицима предоче и приближе основини информатички појмови као и неопходне вештине у савладавању и реализацији наставних садржаја.

Циљња група полазника су професори разредне и предметне наставе основних и средњих школа, стручни сарадници, директори основних и средњих школа. Број учесника у групи је 10-15 полазника, сви по систему један полазник један рачунар. Предвиђени садржаји у програму односе се на коришћење Wиндоwса као и на континуирано коришћење мултимедијалних средстава у настави у првом реду Интернета и Поwер Поинта. Користе се предавања, показна настава, дискусије, практична настава, контролни тест. Динамика реализације програма односи се на три радна дана по шест часова.

Очекивани и реализовани ефекти програма су:

q овладавање знањима из области информатичких технологија и примена стечених знања у реализацији васпитно образовних циљева,

q усвајање нових сазнања у обалсти информатике тако да се професори оспособљавају да активно учествују у процесу унапређења и усавршавање наставног процеса,

q испољавање креативности наставника са циљем продубљивања и проширивања наставног садржаја и увођење нових садржаја, који превазилазе ниво редовног школског програма.

Предвиђени поступци праћења и вредновања реализације програма одвијају се преко анкете учесника, евалуационог упитника, мишљења директора и наставничког већа о примени стеченог знања и вештина и друго.

Поступци који се користе за обезбеђивање одрживости програма су:

q развојне тенденције програма које се заснивају на уважавању потреба професора разредне и предметне наставе различитих струка на достигнућима из области рачунарства и информатике,

q континуирано упознавање са најновијим издањима едукативних софтверских пакета.

 1. Резултати програма Употреба мултимедијалних средстава у настави

Прикажимо сада резултате програма табелом која нам приказује број полазника који су учествовали у овом програмском моделу. Да напоменемо да су ово подаци до 2009 год.

Ред.број

Назив школе и место

Број полазника

О.Ш."Љубиша Урошевић",Рибаре

45

О.Ш. "Ђура Јакшић", Ћуприја

36

О.Ш. "Горан Остојић", Јагодина

40

О.Ш. "Светозар Марковић", Рековац

59

Пољопривредна школа Свилајнац

10

О.Ш. "Рада Миљковић", Јагодина

38

Технолошка школа Параћин

30

О.Ш. "Милоје Симовић",Драгобраћа

23

О.Ш. "Љубиша Урошевић", Рибаре

15

Гимназија "Светозар Марковић", Јагодина

15

О.Ш. "Бошко Ђуричић", Јагодина

15

О.Ш. "Вук Караџић", Тутин

18

О.Ш. "Рифат Бурџевић Тршо", Тутин

6

О.Ш. "Др.Ибрахим Бакић", Лескова

5

О.Ш. "Алекса Шантић", Црквине

6

О.Ш. "Карађорђе", Топола

17

О.Ш. "Ратко Митровић", Чачак

18

Табела 1. Број полазника на програму примене мултимедијалних средстава у настави

 1. карактеристике Програма Примене информатике у настави техничког образовања

Савремена и модерна настава данас се не може замислити без употребе инфоматичких технологија, а посебно настава техничког и информатичког образовања. Међутим настава техничког образовања не би смела да се сведе на изучавање информатике, већ треба да користи савремена средства у циљу унапређења и усавршавања наставног процеса.

Применом програма Хоме Десигнер 6.0 и ЕасyДраw 2.3, настава техничког образовања је интересантнија, садржајнија и практичнија. Све то доприноси подизању нивоа образовања и практичног знања ученика, која стичу кроз конкретну примену програма за цртање и пројектовање.

Програм је орјентисан на стицање практично применљивих знања и умећа, која професорима и наставницима техничког и информатичког образовања омогућују лакшу и практичнију реализацију наставних садржаја. Овим програмом ми омогућујемо професорима и наставницима техничког и информатичког образовања у основним школама да овладају применом и коришћењем програма Home Designer 6.0 и EasyDraw 2.3 и да стечена знања примењују у реализацији својих васпитно-образовних активности. Усвајањем нових сазнања из области информатике испунили смо очекивања да професори и наставници техничког и информатичког образовања буду спремнији да активно учествују у процесу унапређивања и усавршавања наставног процеса.

Програм обуке се реализује у трајању од 12 часова распоређених у два радна дана по шест часова дневно. Настава се изводи у групама од 10-20 полазника (максимално 20 уколико постоје услови, један полазник један рачунар). Циљња група су професори техничког и информатичког образовања основних школа. Инструменти предвиђени за коришћење током реализације програма су рачунари, видео бим, програмски пакети Home Designer 6.0 i EasyDraw 2.3 као и пратећа рачунарска опрема.

Мониторинг програма прате и супервизирају:

q "Агенција за образовање и посредовање Филиповић-ФБ Софт" из Јагодине,

q гимназија "Светозар Марковић" из Јагодине,

q економско-трговачка школа "Славка Ђурђевић" из Јагодине као и

q Прва техничка школа такође из Јагодине.

Развојне тенденције програма заснивају се на уважавању потреба професора разредне наставе и професора предметних настава различитих струка засноване на достигнућима у области рачунарства и технике. Користили смо интерну евалуацију програма (од стране самих учесника) и самоевалуацију од стране супервизора и школа које су упутиле полазнике на обуку. Евалуација обухвата евалуација постигнућа полазника, евалуација садржаја, начина рада као и рада инструктора. Предвиђено је да све ове програме финансирају школе у којима полазници раде или сами полазници.

 1. резултати програма Примене информатике у настави техничког образовања

Прикажимо сада резултате програма табелом која нам приказује број полазника који су учествовали у овом програмском моделу. Да напоменемо да су ово подаци до 2009 год.

Табела 2. Приказ броја полазника на програму примене информатике у настави техничког образовања

Ред.број

Назив школе и место

Број полазника

1

О.Ш. "Вук Караџић",Глоговац, наставници

15

2

О.Ш. "Вук Караџић", Глоговац, ученици

45

3

О.Ш. "Вук Караџић", Дубока, ученици

86

4

О.Ш. "Љубиша Урошевић", Рибаре, ученици

9

 1. Закључак

Елиминисање импровизације у било којој фази спровођења реализације програмских модула, стицање рефереци код захтевних корисника уопштено доприноси успеху и остваривању крајњих циљева програма а то је све више и више укључивање образовне технологије у сам наставни процес на основном и средњешколском нивоу образовања. Праћење одвијања наставног процеса посебно из предмета техничке струке ствара идеју а касније и реализацију да се наставни садржаји, уз поштовање методичких и дидактичких принципа самог наставног предмета, реализују и уз помоћ савременог наставног средства односно рачунара. То све има за циљ да се уз помоћ мултимедијалних наставних средстава у првом реду рачунарских система и њима пратећих едукативних софтвера, настава технике приближи што употпунијем савладавању знања и вештине уз учешће свих чинилаца наставног процеса и то не само из предмета техничког садржаја већ да то буде и потребно наставно средство и из било којих других предмета.

 1. Литература

[1] http://www.fbsoft.rs/

[2] Попов С., Голубовић Д.: Иновирани програм техничког образовања, Комисија Министарства за просвету и спорт РС, Београд, 2006.

[3] Попов С. : Техничко образовање за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд , 2005.

[4] Попов С. : Техничко образовање за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

[5] Голубовић Д., Перићић.:Техничко образовање за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

[6] Вујић М., Вујић М.: Знањем на сва чула, часопис: Просветни преглед део педагошка пракса, с. 2-4. бр.2427, Београд, 2009

[7] Вујић М.: Савремене информационе технологије, часопис: Просветни преглед део педагошка пракса, с.2-3. бр.2439, Београд, 2009

UDK:

Категоризација рада (одређује рецезент)

Зависност од прекомерног коришћења сервиса интернета

Милош Вујић[1],Братислав Филиповић[2]

Резиме: Сам рачунар је мултимедијални дидактички медиј, чије коришћење може да се обавља и у друге сврхе. Све многобројније увођење и коришћење Интернета, директна комуникација сликом, текстом, звуком са осталим корисницима глобалне мреже, може довести до промене социјализације као и до психолошке зависности њених корисника.То је проблем са којима се одавно срећу и многе развијене земље а која није заобишла ни нашу у првом реду популацију ученика, студената као и других млађих људи. Постоје многобројна искуства на које нас упозоравају наши најеминетнији социолошки, педагошки и психолошки стручњаци у образовном систему као и шире јавно мњење. На основу једноставног теста психолога Joanna Lipari са калифорнијског универзитета UCLA извршили смо једно истраживање у економској школи у Јагодини на почетку ове школске године на узорку одређеног броја ученика првог разреда,, да проверимо колико постоји потенцијална зависност од коришћења Интернет он-лине сервиса.

Кључне речи: Интернет, зависност, ученици, Joanna Lipari, тест.

Addiction of excessive use of the Internet service

Summary: A computer itself is a multimedia didactic medium, but it can be used in many other ways. Global use of the Internet, direct communication by an image, text message and/or sound with other users of the global network, can lead to changes in the socialization and psychological dependence to its users. This is a problem that has been interfering in development of many countries and that plague did not bypassed our students and other young people. Many experts in fields of Sociology, Pedagogy and Psychology are constantly warning us about this problem. Based on a simple test by psychologist Joanna Lipari from the University of California UCLA, we performed a study in the School of Economics in Jagodina at the beginning of this year on sample of a number of first grade students to check if there is a potential dependency on using of on-line services.

Keywords: Internet addiction, students, Joanna Lipari, test.

 1. Светске и домаће процене зависности од коришћења сервиса Интернета

Постоје неке процене да у свету десет посто популације а то је близу 70 милиона људи, је зависно од коришћења сервиса Интернета. Медицински стручњаци, ову зависност третирају заједно са наркоманијом и алкохолизмом. Званични подаци указују да је у Србији око два милона корисника прикључено на Интернет, или скоро 20 процента популације а то је према предходном критеријуму 200.000 особа које су постале зависне од коришћење светске глобалне рачунарске мреже.

Код нас у Београду постоје две установе за лечење зависности од Интернета, као и више саветовалиштва за одвикавање од претераног коришћења он-лине сервиса. Специјални педагог Милан Радовановић у дефектолошком саветовалишту " Entera" у Београду изјавио је:"То је савремена болест, која се као зараза шири. Или другачије-ментални поремећај, зато што они у виртруелном свету налазе оно што не могу у реалном, индетификују се, на пример, са ликовима које им нуди нереални свет. Млади су превише окупирани Интернет-комуникацијом, али бојим се да су везани, и да је то једина њихова комуникација са светом. Треба их питати или проверити колико читају, на пример, и шта, које су слике "уживо видели", које позоришне представе, да ли су стварно пољубили девојку, дотакли је, насмејали се у стварности са пријатељима... Они искуство и информације узимају са Интернета, а оне не морају бити тачне. Интернет је шума у којој се незна шта је тачно а шта нетачно. Мада нема поузданих података, процењује се да у Србији има више десетина хиљада Интернет зависника. Страни експерти указују да у светској глобалној мрежи патолошку потребу за Интернетом имају они који више од шест сати дневно проводе у "спајању светова ". Они седе пред рачунаром, њихова чула су потпуно заокупљена виртулним доживљајима. Они знају да направе скандал од властитог живота уколико установе да више немају интернет-сате. Лекари су направили упутство како зависници сами себе да препознају ако се већ не обазиру на савете других. Прво, ако лажу да излазе или да се баве неким спортом, ако троше превише новца на компјутерску опрему, ако осећају сталну потребу, где год били, да се прикључују на Интернет и уопштено ако негирају да имају било каквих проблема због претеране зависности у коришћењу ове мреже".

Др. Војислав Бугарски, психолог института за неурологију Клиничког центра у Новом Саду, који више од деценије истражује епидемију Интернетске зависности, мишљења је:"Актуелна истраживања која проучавају појаву зависности од Интернета све мање стављају акценат на јасно дефинисани број сати као основни критеријум за настанак зависности, већ се првенствено фокусирају на последице, која услед оваквог претераног начина употребе Интернета, настају. Ту се првенствено мисли на постепену дисфункционалност у односу на породицу, посао и околину. Реч је о клинички значајним психичким оштећењима ".

Познати социолог Ратко Божовић, о овој зависности има објашњење: " Нове технологије - да, али сам противник да једна комуникација искључује све остале. Не-апсолутној доминацији једног. То је онда богатство сиромаштва. Нико не негира корисност Интернет-простора. Скраћује време, даје обиље информација, даје слику, путовање на најудаљенија места, која никада нисмо видели. Има двосмерну или вишесмерну комуникацију. Он може да вам да потпуно нови идентитет. Можете да постанете неко други у друштвеном, полном, верском, етничком и било ком другом смислу. И, постајете потпуно нова личност. ".

Постоје различити типови Интернет-зависника. Компулзивни претраживачи информација, онда, они опседнути сајбер-сексом, па зависници од виртуелних веза и пријатељстава, опсесивни играчи и патолошки корисници Интернет поште ( мејлоколичари ). За све њих је заједничко да су изоловани, друже се само са виртуелним пријатељима, асоцијални су, себични и егоцентрични. И, усамљени, до бола.Танка је нит измедју игрица и коцкања преко Интернета. И једно и друго ствара зависнике, који читаве породице увлаче и до трагедије. У свету је већ истражено да је он-лине коцкање, посао вредан више милијарди долара, а забележене су и прве жртве, махом млади људи који нису у стању да врате дуг.

 1. Тест зависности психолога Joanne Lipari

Психолог Joanna Lipari са калифорнијског универзитета UCLA наводи да као било шта у животу, па и прекомерено коришћење Facebook-а и Youtybe-а може довести до неких врста тешких зависности. Она наводи да зависност од Facebook-а још увек није уврштена у службену листу болести и психичких поремећаја, али с обзиром на девијантно понашање све већег броја корисника овог сервиса, врло брзо би се могла наћи у некој медицинској публикацији. J. Lipari је дефинисала пет знакова који указују на зависност од коришћења Фацебоок-а и Yоутyбе-а и то:

q Пропуштате сан због коришћења Facebook-a или Youtybe-a,

q На овим сервисима проводите више од сат времена дневно,

q Опсесивно проналазите некадашње другове и пријатеље на Facebook-у и комуницирате са њима,

q Игноришете своје пословне обавезе и уместо да учите ви интезивно сурфујете по Facebook-у,

q Помисао на напуштање Facebook-а или Youtybe-а у вама изазива немир.

Потврдни одговори на предходне изложене тврдње могу указати на постојање зависности од ових сервиса, наводи Јоанна Липари и предлаже једноставни тест: пробајте да издржите један једини дан без њих. Ако вам дан продје у стресу и немиру, дефинитивно сте постали зависни.

 1. Примена и резултати теста зависности у економској школи

На основу овог једноставног теста извршили смо једно истраживање у економској школи у Јагодини на почетку ове школске године на узорку одредјеног броја ученика првог разреда, трећег и четвртог степена стручности, да проверимо колико постоји потенцијална зависност од коришћења набројаних он-лине сервиса. Прикажимо форму коришћеног упитника:

На ова питања одговорите искрено и она уопште не утичу на вашу оцену.

 1. Да ли имате рачунар који је повезан са Интернетом? Да Не
 2. Да ли пропуштате сан због коришћења Facebook-а ili Youtybe-а? Да Не
 3. Да ли на овим сервисима проводите више од сат времена дневно? Да Не
 4. Да ли интезивно проналазите некадашње другове и пријатеље на Facebook-u и комуницирате са њима? Да Не
 5. Да ли често уместо да учите ви интезивно сурфујете по Facebook-у? Да Не
 6. Да ли помисао на напуштање Facebook-а или Youtybe-а у вама изазива немир?

Да Не

Узорак и коначне резултате истраживања прикажимо следећим табелама:

Питања

питање бр.2

питање бр.3

питање бр.4

питање бр.5

питање бр.6

Да

%

Да

%

Да

%

Да

%

Да

%

Број испитаника

29

37.6

61

79.2

54

70.1

36

46.8

23

29.9

Табела 1: Структура одговора ученика на датом упитнику, који користе Интернет ( са потврдним одговором на прво питање) и њене он-лине сервисе.

Више од 70 % испитаника проводе више од један сат дневно на сервисима Интернета ( 79.2 %) и интезивно проналазе накадашње другове и пријатеље на сервисима Facebook-а или Youtybe-а ( 70.1 %). Више од трећине пропушта сан због коришћења Интернета док се у сличном броју ученика појављује и немир због евентуалне забране коришћења истих. Половина испитаника радије се одлучује за сурфовање ради забаве на Интернету него за учење.

Табела 2: Табела сумираних резултата ученика из анкете о зависности коришћења сервиса Интернета .

Каракте-

ристике

Број

испитаника

Користи

Интернет

Потенцијално позитивни на тесту зависности

Позитивни на тесту зависности

Појед.

%

Појед.

%

Појед.

%

Категорија испитаника и резултати

123

77

62.6

17

22.1

14

18.2

Потенцијално позитивни на тесту зависности од коришћења сервиса Интернета, односе се на испитанике који користе Интернет и који су потврдно одговорили на сва питања, осим једног, било ког који је дат на приказаном упитнику.

 1. закључак

Ако упоредимо стандард од десет процената зависника оних који користе Интернет и наведене он-лине сервисе, можемо закључити да се ова популација наших ученика налази изнад ( 18.2% ) "светског тренда" ове никако наивне зависности. Ако узмемо у обзир и потенцијално позитивне испитанике, који могу сваког тренутка да припадну и групи позитивно зависних, долазимо до заиста забрињавајућих 22.1% ученика који припадају овој ризичној групацији који користе Интернет и њене забавне он-лине сервисе. Од изузетне је важности, константна едукација ових ученика у начину спречавања наведених последица као и њихово социолошко усмеравање на више активности "реалног и стварног живота" са својим вршњацима.

 1. литература

[1] http://www.psyhologytoday.com/

[2] Вујић М.: Два лица Интернета, часопис: Просветни преглед део педагошка пракса, с.1-3 бр.2432, Београд, 2009.[1] Мр Милош Вујић,дипл.инж., наставник рачунарства и информатике, Економска школа, К.Милице бб, Јагодина, E-mail: [email protected]

[2] Братислав Филиповић, ецц, Агенција за образовање и посредовање " ФИЛИПОВИЋ – ФБ Софт, 7 јули бр.11, Јагодина, E-mail: [email protected][1] Братислав Филиповић, ецц, Агенција за образовање и посредовање " ФИЛИПОВИЋ – ФБ Софт, 7 јули бр.11, Јагодина, E-mail: [email protected]

[2] Мр Милош Вујић, дипл.инж.,наставник рачунарства и информатике, Економска школа, К.Милице бб, Јагодина, E-mail: [email protected]

3 Милан Вујић, студент Техничког факултета, Чачак, E-mail: [email protected]

Календар Дешавања
Jун 2024
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Новости

Програм за самовредновање установе - мишљење полазника обуке

У циљу побољшања, поједностављењу поступака и смањењу обима рада, повећању ефикасности и унапређиавању квалитета и услова рада у предшколским установама, основним и средњим школама, Академија Филиповић развила је Програм за самовредновање установе.

Прочитај више


Ново у понуди из нашег асортимана

Данас, у ери дигиталних уређаја, рад у савременој школи не може се замислити без интерактивних табли, ЛЕД интерактивних дисплеја, дигиталних (документ) камера(скенера), веб камера.....

Прочитај вишеInforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme
 
 
 
 
 
 
 
 

All kinds of swiss exact
replica watches keep in stock! All the hot-selling models are available!

Royal Oak, Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept, Millenary and etc. Every collection of 1:1 audemars piguet high copy is in stock.

With low prices and high quality, the omega replications for sale canada are worth having!